Azita Shariatis månadsbrev, april 2018

Kommunikation skapar mening och engagemang
Om våra medarbetare inte vet vad som ska hända, hur saker och ting hänger ihop, om de inte kan säga ifrån, sätta gränser och skilja viktigt från oviktigt så skapas stress. För att skapa mening och engagemang på jobbet krävs att medarbetarna har en tydlig bild av sitt jobbansvar och får personlig feedback om hur han/hon klarar sig.

Erkännande och uppskattning är också viktigt liksom gemensam feedback på hur det går för enheten. I ett större perspektiv ökar engagemanget även när medarbetarna känner till företagets vision, mål och strategier, vart företaget är på väg och hur de själva kan bidra. Det är från sin närmaste chef man som medarbetare vill ha information, hela 95 % av all kommunikation sker mellan linjechefer och medarbetare.

Jag tror mycket på personliga möten när det gäller att få fram viktiga budskap, så att det finns möjlighet att ställa frågor och diskutera. Med spridda medarbetare är det svårt att få till gemensamma möten men huvudförutsättningen är att viljan finns att möta sina medarbetare och genom god kommunikation motivera till att sträva åt samma håll och ge utrymme för de frågor som finns.

Här har vi ledare ett stort ansvar, det är chefen som är den viktigaste kommunikationskanalen för våra medarbetare. Delaktighet och möjlighet att påverka skapar engagemang hos våra medarbetare och där ser jag våra arbetsplatsträffar som ett utmärkt tillfälle att mötas och diskutera viktiga frågor, både för enheten men även för Sodexo i stort.

För att nå framgång och kunna utvecklas måste man ha grupper av människor med olika kompetenser. Alla har sina styrkor och svagheter men om man fungerar som grupp kommer vi att gå långt. En viktig pusselbit är det kommunikativa ledarskapet, och en förutsättning för det är engagemang.


Medarbetarundersökningen 2018 – du har väl svarat?

Jag ber dig visa ditt engagemang och delta i undersökningen. Jag har självklart gjort det.

Vi till och med den 11 maj på oss att besvara medarbetarundersökningen. I skrivande stund har vi fått in 1 192 svar vilket motsvarar en tredjedel av våra medarbetare i Sverige så det är många som ännu inte har svarat. Den övervägande parten av de som inte har svarat finns i driften. Du som ledare måste underlätta för medarbetare i driften att besvara undersökningen. Om du som medarbetare saknar information om hur du besvarar undersökningen, kontakta din chef.

Dina synpunkter kommer att göra skillnad och hjälpa oss göra förändringar så att din och våra kunders livskvalitet blir bättre.

Med vänliga hälsningar

Azita Shariati
President Nordics
CEO Nordic Healthcare
Country President Sweden

 

Speak Your Mind

*